ผลงานทางวิชาการ

ดูทั้งหมด

การประชุมสัมมนา

ดูทั้งหมด

วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน / กิจกรรม

 • วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ชลบุรี 

  คลิกภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

 • วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  คลิกภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

 • ตะลุยเที่ยวเขตทหาร ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยฯ จ.ชลบุรี

  นำเที่ยวศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย (ออกอากาศเมื่อ 22 พ.ย.58)
  อาคารประวัติศาสตร์ บ้านพักรับรองจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  เขาสามมุข  จ.ชลบุรี 

  คลิกภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

ดูทั้งหมด